ඇෆ්ගනියන් තමන්ගේ පළමු ලීග් තරගාවලියෙන්ම සුපිරි පිතිකරුවෙක් සොයාගයි එක පන්දු වාරයට දැවැන්ත හයේ හයක් සමග පන්දු 12 න් ලකුණු 50 ක් ලබාගයි

ඇෆ්ගනියන් තමන්ගේ පළමු ලීග් තරගාවලියෙන්ම සුපිරි පිතිකරුවෙක් සොයාගයි එක පන්දු වාරයට දැවැන්ත හයේ හයක් සමග පන්දු 12 න් ලකුණු 50 ක් ලබාගයි
හසරතුල්ලා සාසයි නමැති ක්‍රීඩකයෙක් එල්ල කල 6 පහර 6