දඹුල්ලේ පැවති දෙවන එක්දින තරගයේ ජාත්‍යන්තර කඩුලු 500 පසුකර වසර එක හමාරක් එලියට දමා ලබා ගත් මාලිගේ කඩුලු 5 මෙතනින් බලන්න

දඹුල්ලේ පැවති දෙවන එක්දින තරගයේ ජාත්‍යන්තර කඩුලු 500 පසුකර වසර එක හමාරක් එලියට දමා ලබා ගත් මාලිගේ කඩුලු 5 මෙතනින් බලන්න
වසර එක හමාරක් එලියට දමා ලබා ගත් මාලිගේ කඩුලු 5 මෙතනින්