මාලිංග කපපු රිලවුන්ට ටොක්කක් ඇනපු සුපිරි ඕවරය මෙන්න ලකුණු 6 ක් ලබා තරගය ජයගන්නට කොළඹට බැරිවුනා

මාලිංග කපපු රිලවුන්ට ටොක්කක් ඇනපු සුපිරි ඕවරය මෙන්න ලකුණු 6 ක් ලබා තරගය ජයගන්නට කොළඹට බැරිවුනා
මාලිංග කපපු රිලවුන්ට ටොක්කක් ඇනපු සුපිරි ඕවරය මෙන්න