ලබ්බාට ටෙස්ට් වලට හොඳ මදිවුන යකාටවත් බය නැති මැදපෙළ පිතිකරුවා ලොකු සීන් නැති අසේලගේ ඕක්ට පැඩ් ගැහිල්ල බලන්න. පට්ට දක්ෂයෙක්

ලබ්බාට ටෙස්ට් වලට හොඳ මදිවුන යකාටවත් බය නැති මැදපෙළ පිතිකරුවා ලොකු සීන් නැති අසේලගේ ඕක්ට පැඩ් ගැහිල්ල බලන්න. පට්ට දක්ෂයෙක්
ලොකු සීන් නැති අසේලගේ ඕක්ට පැඩ් ගැහිල්ල බලන්න. පට්ට දක්ෂයෙක්